PROJECTE EDUCATIU - _IES - Noticias
Calendario
Noviembre 2018
Add event Envíar evento
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

cisco_academy

ProgramaOrienta

Escuela de Salud

Red de Escuelas para la Salud en Europa

Revista IES

Silvella

Acceso
Nombre:

Contraseña:

Recordar¿Recuperar la contraseña?

Regístrese
VISITA NUESTRA NUEVA WEB

Esta web ya no esta atualizada ....

Visita nuestra nueva web

 

http://web.iesgonzaloanaya.es

 

Mayo 2018

_IES : PROJECTE EDUCATIU
Enviado por Juan A. Risueño Caballero el 17/06/2011 (3929 Lecturas)

INTENCIONS EDUCATIVES. SENYES D’IDENTITAT.

El centre proposa una línia de treball que dóna més importància a la formació de la persona, entesa com un tot multidimensional. Per tant, centrem l’activitat educativa en la formació integral de l’alumne.

1.      Des del centre es pretén, formar a l’alumne en aspectes no només instructius i acadèmics, sinó en la seua formació integral, atenent als aspectes afectius, psicològics i socials; i proporcionant-li els mitjans més idonis que li permetan estar en una constant situació d’aprenentatge.2.      Per a la bona marxa del procés d’aprenentatge és imprescindible una programació didáctica, adaptada, flexible i operativa que expose amb claretat els objectius, els métodes, normes de convivència, sistemes d’avaluació i procediments metodològics.

3.      La resposta a l’alumnat amb necessitats especials de recolzament educatiu es desenvoluparà d’una manera normalitzada i integradora.

4.      Importància de la coordinació entre les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Amb això es pretén garantir la continuitat del procés educatiu.

5.      Promoció i utilització de l’ús de les TIC com un recurs més integrat en cadascuna de les àrees del curriculum.

6.      L’educació per a l’adquisició d’hàbits que faciliten una vida sana i saludable. En este sentit, el Centre elaborarà, aplicarà i avaluarà les mesures de salut, seguretat i gestió necessàries per crear un entorn físic i psicosocial saludable i segur.

7.      Sobre la base del respecte mutu, es promourà un marc de convivència basat en normes i límits clars, basat en el diàleg i la mediació davant els conflictes.

8.      Es potencia la participació activa i democràtica dels membres de la Comunitat Educativa.

9.      Un 15% del nostre alumnat procedeix d’altres països. La multiculturalitat, per tant, és una realitat a la qual aquesta comunitat educativa ha de fer front i ho fa amb mitjans com ara l’aula d’acollida a l’alumnat estranger (Aula PASE) o amb els programes de compensació educativa (PECOE).  

10.  El Centre pren també com a senya d’identitat prioritzar l’atenció a la diversitat com a forma de garantir que el màxim nombre d’alumnes assolisca els objectius mínims per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària. Això ho farem amb estratègies educatives com ara:

a)      Les corresponents adaptacions curriculars individualitzades significatives (ACIS) i no significatives (ACI) als alumnes amb dificultats d’aprenentatge o deficiències importants en la seua formació.

b)     Els Programes de Diversificació Curricular (PDC) al tercer i quart curs d’ESO.

c)      Finalment, amb la inclusió dels PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial), els alumnes amb fracàs escolar, podran reconduir el seu procés formatiu cap al mercat laboral i obtindre també el títol de Graduat en ESO fent els corresponents mòduls voluntaris per a l’obtenció d’aquest títol.  

Es treballen aspectes relacionats amb l’Educació en Valors.

a)      Educar en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la igualtat de tractament i no discriminació de les persones amb discapacitat.

b)      Promoure la iniciativa, responsabilitat i esforç individual per a regular el propi aprenentatge i per a desenvolupar la feina.

c)      Col·laborar i cooperar en les activitats habituals.

d)      El centre educatiu és més que el lloc on s’imparteixen coneixements; per tant assumeix dins de la seua tasca educativa la feina d’orientació de l’alumnat, garantint la tutoria personalitzada de l’alumnat, mantenint una relació continuada i sistemàtica amb la família.

e)      L’acció tutorial formarà part de la programació general des de dues vessants:

§         D’una banda es treballarà de manera individualitzada amb l’alumne i les famílies.

§         D’altra banda, afectarà a la realització dins de l’aula d’activitats grupals.

El treball realitzat mitjantçant l’acció tutorial contribueix a estimular un desenvolupament harmònic de l’alumnat tenint en compte el següent:

§         El desenvolupament de tots els aspectes de la persona.

§         L’atenció a la diversitat, mitjançant les corresponents programacions.

§         Preparació per a la vida.

§         La prevenció de les dificultats d’aprenentatge, per tal d’evitar futurs abandonaments, fracasos i inadaptacions escolars.

§         Preparació per als processos de presa de decisions de tipus personal, educatiu.

§         Orientació personal, acadèmica i professional.

 

El Centre manifesta el respecte cap a totes les confessions dels membres de la comunitat educativa, sempre que estiguen en consonància amb els principis democràtics i de respecte que defén la Constitució Espanyola. Es rebutja tot tipus d’adoctrinament, proselitisme i sectarisme, i es pretén donar a l’alumant la informació objectiva perquè forme el seu propi criteri i prenga les seues decisions.

La llengua vehicular del centre és el valencià. L’ensenyament, però, s’oferta en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana: el valencià i el castellà.PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

A l’actual plantejament educatiu hi ha un objectiu explícit: qualitat i equitat en la resposta educativa. Això porta l’exigència d’un major nivell de professionalització, de responsabilitat en el treball assumit com a tasca compartida i, en definitiva, de treball en equip suficientment planificat.

L’actual plantejament normatiu i l’educació hui en dia exigeixen projectes coherents basats en les característiques de la comunitat a què van dirigits i necessiten de la seua participació i implicació, oberts i revisables, assumits per tots i que servisquen com a guia i suport de les pràctiques educatives. No es tracta, per tant, d’elaborar documents més o menys burocràtics, sinó instruments vius i eficaços.

Podem concloure, que tant el Projecte Educatiu de Centre com el Projecte Curricular i les Programacions, van a definir i dirigir la intervenció educativa, i seran referents essencials en el nostre treball com a docents. Per això, la participació activa del professorat, tant en la seua elaboració, com en la seua aplicació i en la seua revisió, és una tasca ineludible.

El Projecte Educatiu és el document que recull les idees assumides per tota la comunitat escolar, respecte a les opcions educatives bàsiques i a l’organització general del centre.

Altres definicions de Projecte Educatiu són:

“Un documento que da entidad y personalidad a una institución escolar; define sus notas de identidad, formula sus objetivos prioritarios y básicos y concreta su estructura organizativa”. (Proyecto educativo, 1996)

“Un documento de orientación pedagógica elaborado por toda la comunidad educativa y revisado periódicamente por ella, donde se señalan las metas a conseguir progresivamente de acuerdo con los ideales educativos del centro, es decir, el tipo de persona que el centro pretende formar.” (José Bueno y Santiago Esteban, 1988)

D’acord amb el que estableix l’article 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, els centres docents elaboraran llur Projecte Educatiu, on fixaran els valors, objectius i prioritats d’actuació. Per a l’elaboració d’aquest projecte haurà de tenir-se en consideració les característiques de l’entorn social i cultural del centre, establint com a valors fonamentals el principi de no discriminació i d’inclusió educativa (art. 125 LOE). A més a més, aquest Projecte Educatiu posseeix les característiques següents:

•       Es tracta d’un document de consens, on estan implicats tots els membres de la comunitat.

•       Posseeix un caràcter integral, de manera que contempla aspectes formatius, curriculars, d’organització, de govern, de participació, etc.

•       Parteix de l’anàlisi de la realitat.

•       Configura el centre amb una personalitat pròpia.

•       Atén a la diversitat de situacions personals i socials que poden plantejar-se en la comunitat.

 

És flexible, susceptible de modificacions i ajustos en funció de les noves demandes que puguen produir-se degudes a la situació de canvi permanent del nostre medi. Aquests ajustos es fonamentaran sempre en un procés d’anàlisi i reflexió conjunta de tota la comunitat.
            Aquest projecte educatiu que proposem ha d’estar permanentment present en la vida del centre per tal d’afavorir la participació, orientar la presa de decisions, presentar-se davant la societat, gestionar els recursos, per a la formació, proposar nous projectes, etc.

Contingut del Projecte Educatiu:


INTRODUCCIÓ.

CAPÍTOL I: ANÀLISI DEL CONTEXT.
            1.-Marc legislatiu. 
            2.-Entorn socio-educatiu.
CAPÍTOL II: INTENCIONS EDUCATIVES. SENYES D’IDENTITAT.
CAPÍTOL III: ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE.
            1.-Organització i funcionament del Centre.
            2.-Normes generals de funcionament.
           3.-Relacions del Centre amb l’alumnat, amb les mares i pares, amb l’Ajuntament i organitzacions municipals, amb el sector productiu empresarial i comercial.

CAPÍTOL IV: PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (PNL).
            1.-Concepte de Normalització Lingüística.
            2.-El PNL de l’IES Gonzalo Anaya.
            3.-Criteris d’avaluació del PNL

CAPÍTOL V: CONCRECIÓ CURRICULAR
           1.-Disseny Particular dels Programes d’Educació Bilingüe (DPP).
           2.-Objectius generals de les etapes educatives: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
           3.-Atenció a la diversitat: alumnes amb ACNEAE.
           4.-Implantació de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).
           5.-Educació i promoció de la salut.
           6.-Activitats complementàries, extraescolars, esportives i culturals.
           7.-L’hort escolar.
           8.-La Biblioteca del Centre.

CAPÍTOL VI: L’ORIENTACIÓ TUTORIAL I ACADÈMICO-PROFESSIONAL.
1.-El procés d’ensenyament-aprenentatge.
2.-Pla d’Acció Tutorial (PAT).
3.-Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP).


CAPÍTOL VII: REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR I PLA DE CONVIVÈNCIA.
1.-El Reglament de Règim Interior (RRI)
2.-El Pla de convivència.
 
DIFUSIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE.
 

Archivo adjunto: PECIESGONZALOANAYA.pdf 
Versión imprimible Enviar a un amigo Crea un documento PDF con la noticia